فیزیک پیش موج مکانیکی اصل بر هم نهی موج ها موج ایستاده

حجم فایل : 943.5 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 22
بنام خدا فیزیک پیش دانشگاهی
موج مکانیکی(اصل بر هم نهی موج ها- موج ایستاده) وقتی موج از محیطی وارد محیط دیگر می‌شود، در فصل مشترک دو محیط معمولاً قسمتی از موج منعکس می‌شود و قسمتی در محیط جدید منتشر می‌شود. اگر میله دوم ثابت (سخت) و یا آزاد (نرم) باشد، همه موج بازتابش می‌شود. ولی بازتابش از این دو مانع متفاوت است. اگر مانع ثابت باشد، در محل بازتاب گره ایجاد می‌شود. این بدین معناست که موج رفت با موج بازتاب در محل انعکاس در فاز متقابلند. اگر مانع آزاد باشد بازتاب موج ، در محل انعکاس شکم ایجاد می‌شود. یعنی موج رفت و برگشت در محل انعکاس هم‌فاز هستند. به بیان دیگر مانع ثابت باعث می‌شود در لحظه برخورد موج بازتابش، فازش یکدفعه رادیان تغییر کند. برای پیدا کردن موج بازتاب از مانع آزاد کافی است موج رفت را نسبت به محور عمود برراستای انتشار قرینه کنیم و برای مانع ثابت نسبت به هر دو محور قرینه می‌کنیم. هر موج در حال انتشار، بدون آنکه برای انتشار سایر موج‌ها مزاحمتی ایجاد کند، از آن‌ها عبور کرده و به انتشار خود ادامه می‌دهد. درست مانند آنکه هیچ موج دیگری در محیط منتشر نمی‌شود. در نقطه‌ای که دو و یا چند موج با هم تلاقی می‌کنند، جابه‌جایی ذره‌ای از محیط که در آن نقطه است، برابر برآیند جابه‌جایی‌های حاصل از هریک از موج‌ها است. بر هم نهی امواج اگر در لحظه برخورد دو موج هم‌فاز باشند، برخورد سازنده بوده و داریم:
اگر دو موج در فاز مخالف (متقابل) باشند، برخورد ویرانگر بوده و داریم: در موج با معادله ی ارتعاشی و در یک نقطه به یکدیگر برخورد می کنند. دامنه موج برآیند کدام است؟
1) 7 2) 5 3) 1 4) 3/5 تست مضرب فرد پاسخ در فاز مخالف هستند در موج با معادله ی ارتعاشی در یک نقطه به یکدیگر برخورد می کنند. دامنه ی برایند کدام گزینه است؟
1) 2 2) 14 3) 10 4) صفر تست شکل زیر قسمتی از یک طناب راکه بین دو نقطه ی و قرار دارد در لحظه ی نشان می دهد که دو موج با دامنه و بسامد یکسان بر روی آن در دو جهت مخالف منتشر می شوند اگر دوره ی موج باشد پس از لحظه ی شکل طناب بین این دو نقطه به کدام صورت است؟ مطابق شکل زیر دو تپ با سرعت های یکسان در حال حرکت به سوی یکدیگر هستند. 2 ثانیه پس از لحظه ای که در شکل دیده می شود، شکل برهم نهی دو تپ مطابق با کدام گزینه است؟
1) 2)

3) 4) تست بر هم نهی پاسخ موجی مطابق شکل با سرعت در حال حرکت به سمت مانع آزادی می باشد. پس از دو ثانیه شکل برهم نهی موج رفت و بازگشت کدام گزینه می باشد؟

1) 2)

3) 4) تست پاسخ بر هم نهی موج ایستاده: هرگاه دو موج کاملاً شبیه به هم در یک امتداد به یک‌دیگر برخورد کنند و یا موج تابش با بازتابش خود تداخل نامید، موجی بنام موج ایستاده یا ساکن تولید می‌شود. بطوری‌که نقاطی همواره ساکن بوده...